یلدا فرشته صورتی

یلدا جونم

یلدای ما

یلدا تو را دوست دارم به اندازه تمام ستاره هایی که در چشما نت می درخشد  ای دوست داشتنی ترین موجود زندگی تو فرشته ای با بالهای صورتی هستی که به زندگیمان عشق ومحبت بخشیدی